KDV İade Tasdik Hizmeti

İstanbul Yeminli Mali Müşavir

KDV İade Tasdik Hizmeti

KDV İadesi tasdik hizmeti; KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınması hizmetidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır.

3568 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirilen KDV iade tasdik hizmetleri genel olarak aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır;

  • Geçerli olan mevzuat ve şirket yasal kayıtları çerçevesinde dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun kontrol edilmesi,
  • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve ilgili vergi dairesine teslim edilmesi,

KDV iade tasdik hizmeti ayrıca aşağıdaki hususları da kapsamaktadır;

  • Katma Değer Vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti,
  • Tedarikçi firmalara ait gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
  • KDV iade tasdik raporunun hazırlanması ve teslimi,
  • KDV iadesi başvurusu için gerekli listelerin (indirilecek KDV, yüklenilen KDV, satış faturaları vb) ve diğer dokümantasyonun mevzuata uygun olarak hazırlanarak sisteme girişinin sağlanması,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sistem üzerinde oluşan kontrol raporlarının ve eksiklik yazılarına ait mevzuata uygun olarak cevap yazılarının hazırlanması ve Vergi Dairesine teslim edilmesi ile İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla revize edilen liste ve dokümantasyonun yüklenmesi, sonuçlandırılması,
  • Vergi İdaresi ile olan ilişkilerin yürütülmesinde destek verilmesi.

KDV iadesi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.